Skupština 2004

Odluke 4. sjednice skupštine HrOUG - 2004

Na 4. sjednici Skupština HrOUG-a doneseni su slijedeći zaključci i odluke prema točkama dnevnog reda:

  1. Usvajanje konačnog financijskog izvješća za 2003. i preliminarnog financijskog izvješća za 2004.godinu
  2. Izvještaj o radu udruge u periodu X 2003. - IX 2004. godine
  3. Plan rada za 2005. godinu
  4. Izbor članova organa udruge
  5. Razno

Točka 1.

Skupština je jednoglasno usvojila predloženo Konačno financijsko izvješće za 2.003. i Preliminarno financijsko izvješće za 2004. godinu. Konačno financijsko izvješće za 2003. g. i Preliminarno financijsko izvješće za 2004. g. čine sastavni dio ove odluke.

Točka 2.

Skupština je jednoglasno usvojila izvještaj o radu udruge u periodu X 2003. - IX 2004. god.
Točka 3.

Skupština je jednoglasno usvojila Plan aktivnosti u 2005. godini. Plan aktivnosti i Financijski plan za 2005. godinu čine sastavni dio ove odluke.

Točka 4.

Skupština je jednoglasno donijela odluku o izboru novih članova organa udruge:

Za člana Upravnog odbora HrOUG-a bira se Tomislav Sagrak iz Infoopusa Zagreb.

Za člana i predsjednika Nadzornog odbora HrOUG-a bira se Žarko Mudrovčić iz HEP-a Zagreb.

Za Člana Suda časti bira se Boro Sirovica iz Infoarta Zagreb.

Za predsjednika Suda časti bira se Zoran Zubčević iz T-com-a.

Točka 5.

U okviru ove točke nisu donesene posebne odluke i zaključci.

Zapisnik sa pripadajućim materijalima se nalazi u sjedištu HrOUG-a.