Skupština 2009

Sa 9. sjednice Skupštine HrOUG-a održanoj u Rovinju 15. listopada 2009., u skladu sa odredbama Čl.16. Statuta nakon čekanja od pola sata, uz 19 prisutnih članova, Skupština je donijela slijedeće zaključke:

Usvojen je slijedeći Dnevni red:

  1. Konačno financijsko izvješće za 2008. i preliminarno financijsko izvješće za 2009
  2. Izvještaj Upravnog odbora za 2009. godinu
  3. Plan rada za 2010. godinu
  4. Razno

Točka 1.

Skupština je jednoglasno usvojila predloženo Konačno financijsko izvješće za 2008. i Preliminarno financijsko izvješće za 2009. godinu.

Točka 2.

Skupština je jednoglasno usvojila izvještaj o radu udruge u periodu X 2008. – IX 2009. god.

Točka 3.

Skupština je jednoglasno donijela odluku o usvajanju predloženog plana aktivnosti u 2010.g.i pripadajućeg financijskog plana.

Točka 4.

Pod ovom točkom nije bilo zaključaka.

Rovinj, 15. listopada 2009.

Zapisao: Davor Ranković