Network Inventory

Fizički i logički funkcionalni katastar (Network Inventory) za telekomunikacijska poduzeća

Opis rješenja:

Kompletni IS za planiranje, razvoj, održavanje i dokumentaciju telekomunikacijskih mreža. Sustava podržava bakrene, koaksijalne, optičke, radio i mobilne mreže, aktivnu i pasivnu opremu do nivo pojedinih uređaja u centralama te energetiku (napajanju) mreža. Sustav ima sučelja za integraciju s drugim CRM i ERP sustavima u okruženju.

Područje primjene:
Telekomunikacije

Kome je rješenje namjenjeno:
Upravitelji i vlasnici telekomunikcijskih mreža i pružatelji telekomunikacijskih usluga

Ključne riječi: telekomunikcaija, GIS, katastar

Referentni korisnici: HEP - SPI; Deutsche Telekom AG, Cox Communications, AIISTREAM (formerly AT&T Canada), Fastweb, Telecom NZ, Swisscom ....

Podrška za višejezičnost: Da

Minimalna verzija baze: 10i + Oracle Spatial

Razvojni alat(i): Smallworld CST, Oracle, Java, XML, HTML

OS kompatibilnost: Lokalna saomuprava; Komunalna poduzeća

Multisoft - logo

tel: + 385 1 3640 815
fax: + 385 1 3640 812


Kontakt osoba:
Mario Starčević, Voditelj IT projektiranja
e-mail: [email protected]

Ostala rješenja:

DeGIS
Integrirani IS baziran na funkcionalnom katastru ElektroEnergetske mreže.

VodGIS
Katastar vodova za lokalnu samoupravu

FME + FME Server
Feature Manipulation Engine

Smallworld Geoxtension
Rješenje za integraciju georeferenciranih podataka u poslovne procese kroz...